CBF Keur

Wanneer een 'goed doel' of fondsenwervende instelling een CBF-Keur heeft kun je er van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel.

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer je dit keurmerk ziet afgebeeld op een collectebus of brief, kun je er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met je gift wordt omgegaan.

Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor een CBF-Keur voor goede doelen moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Fondsenwervende instellingen moeten minimaal 3 jaar als zodanig actief zijn in Nederland. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Het CBF heeft een licentie van de Raad voor Accreditatie voor het verstrekken van het CBF-Keur voor goede doelen.

De criteria hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1. bestuur
2. beleid
3. fondsenwerving, voorlichting en communicatie
4. besteding van de middelen
5. verantwoording

Fondsenwervende instellingen die korter dan 3 jaar bestaan, kunnen in aanmerking komen voor een Verklaring van geen bezwaar. De criteria voor de Verklaring van geen bezwaar zijn in grote lijnen dezelfde als de criteria voor het CBF-Keur voor goede doelen, maar worden minder streng toegepast.

Sinds juni 2009 kent het CBF ook het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, voor kleinere fondsenwervende instellingen.

Zoek naar CBF Keur verkooppunten en merken.

Gerelateerde categorieeën

Geen gerelateerde categorieeën bekend.

Gerelateerde keurmerken

Geen gerelateerde keurmerken bekend.
zoek in de gids:
zoek