Duurzaam waterbeleid is urgent

Meer actie is nodig om de zoetwatervoorziening en de waterveiligheid in Nederland te garanderen. Die conclusie trekt Adviesgroep Borm & Huijgens uit de actuele signalen van klimaatverandering. In deze droge en hete zomer, die volgens voorspellingen steeds vaker gaat voorkomen, hebben we de gevolgen van onder meer zoetwatertekorten en binnendringende verzilting kunnen ervaren. Dit mede vanwege de nutteloze zoetwaterverspilling via de Nieuwe Waterweg. Ingrijpen in samenhang met de prognoses over klimaatverandering en zeespiegelstijging is nu meer dan noodzakelijk, met name in de Zuidwestelijke Delta. In een pas verschenen nota benadrukken wij dat het vijf voor twaalf is voor een plan om het Nederland en Vlaanderen van de toekomst vorm te geven.

Nota

Onze nota 'De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland' maakt duidelijk dat we het met zandsuppleties, dijkverhogingen en een vlotte doorstroming niet redden. De overtuiging dat we de beste bouwers zijn van dijken en stormvloedkeringen, krijgt een flinke deuk

WIL BORM, ADVIESGROEP BORM & HUIJGENS IN ETTEN-LEUR

Dankzij de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en van Ruimte voor de Rivier is de inhaalslag op het gebied van waterbeheer voortvarend verlopen. Vervolgens wordt het tijd om landelijk de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening duurzaam te garanderen.

Zeespiegelstijging

We behoren mondiaal tot de gebieden waarvan de bevolking het meeste risico loopt bij een versnelde zeespiegelstijging. De overtuiging dat we de beste bouwers zijn van dijken en stormvloedkeringen, krijgt een flinke deuk bij het besef van de beperkte houdbaarheid van de Deltawerken, de kwetsbaarheid van onze dijken en kust en het ontbreken van een plan voor een klimaatbestendig land.

De opdracht van de tweede Deltacommissie in 2008 was om te komen tot een visie over de wijze waarop we ons duurzaam gaan beschermen tegen en samenwerken met het water. Het Deltaprogramma ontbeert zo'n visie, met als gevolg dat de overheid nog altijd haar verantwoordelijkheden op het gebied van waterbeheer uitbesteedt zonder zicht op het uiteindelijke einddoel. Dit leidt onherroepelijk tot een risicovol ad-hocbeleid en tot overbodige investeringen.

Time-out

Een time-out voor veel maatregelen van het Deltaprogramma is gewenst, totdat er duidelijkheid is over een na te streven toekomstbeeld. Het voorlopige voortbestaan van Nederland vraagt om een integrale aanpak en een langetermijnvisie voor enkele eeuwen. De klimaatverandering duldt geen uitstel.

Een globaal inzicht in de landelijke waterproblematiek is bij planvorming onmisbaar. Met onze nota willen we bijdragen aan de verspreiding van basiskennis, onontbeerlijk voor de grote uitdaging waar Nederland voor staat.

Langetermijnvisie

Het uiteindelijke plan voor een klimaatbestendig Nederland wordt ongetwijfeld een hybride, stapsgewijze en flexibele groeivorm op basis van een langetermijnvisie. Zo'n plan kan alleen worden ontwikkeld door een vakkundig team samengesteld uit Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, gespecialiseerde overheidsinstellingen, en kennisinstituten en deskundigen van ingenieursbureaus.

Gezien het algemeen belang mag iedere Nederlander en Belg zich bewust zijn van de ernst van de situatie. Laag Nederland en Vlaanderen hoeven ondanks de verwachte zeespiegelstijging de eerste eeuwen niet te overstromen. Maar het zal een grote krachtsinspanning vergen en politici en bestuurders met visie en vastberadenheid om dat tijdig voor elkaar te krijgen.

Wil Borm Adviesgroep Borm & Huijgens in Etten-Leur