Stichting FLORON

De belangrijkste activiteit van FLORON is het stimuleren en ondersteunen van vrijwillige floristen. Vrijwilligers richten zich voornamelijk op inventariseren en 'monitoren' van planten. Bij inventariseren gaat het meestal om deelname aan de vlakdekkende inventarisatie van Nederland, het zogenoemde Totaalproject. Vrijwilligers kunnen daarnaast van bijzondere soorten gedetailleerdere gegevens verzamelen binnen het Rode-lijstproject. Bij het Bedreigde Soorten Project worden alle populaties van een beperkt aantal bedreigde soorten in detail in kaart gebracht. Door deze gedetailleerd bekeken populaties na enkele jaren opnieuw te bezoeken kunnen we de ontwikkelingen 'monitoren'. FLORON heeft met het verzamelen van de door al deze vrijwilligers bijeengebrachte waarnemingen ook belangrijke taken, zoals het beheer van de grootste landelijke floradatabank en het verwerken van aanvragen van gegevens uit de floradatabank. Tenslotte zijn er ook projecten die worden uitgevoerd in opdracht van derden. Het grootste en langstlopende project is het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren dat in opdracht van het RIZA (Rijkswaterstaat) wordt uitgevoerd. Daarnaast worden flora- en vegetatiekarteringen van natuurterreinen uitgevoerd in opdracht van terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten.
Stichting FLORON
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/floron-nijmegen
.