Vereniging Voor Natuur- En Vogelbescherming Noordwijk

In 1966 richtten enkele Noordwijkse vogelaars de Vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk op. De broedvogels van de Noordduinen werden geÁ¯nventariseerd en er werden excursies en lezingen voor een breed publiek georganiseerd. In 1969 startte de uitgave van een eigen verenigingsblad: de Strandloper. In de loop der jaren steeg het ledental tot ruim 500. Na een succesvolle actie tegen de aanleg van een groot parkeerterrein in de duinen in 1972 werd de naam gewijzigd in: Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Steeds blijkt weer dat het belangrijk is over nauwkeurige gegevens te beschikken. Het inventariseren van broedvogels (duinen, landgoederen, polders) neemt dan ook nog steeds een belangrijke plaats in. In het winterhalfjaar worden maandelijks watervogeltellingen gehouden in Polder Hoogeweg, de Elsgeesterpolder, het Oosterduinse Meer, de Amsterdamse Waterleidingduinen en op een deel van het Noordzeestrand. Een bijzondere activiteit is het tellen van trekvogels die over zee vliegen. Deze tellingen vinden plaats vanuit de zeetrekhut in de zeereep van de Koningin Astridboulevard. De resultaten van deze tellingen zijn te vinden op deze site en op www.trektellen.nl Behalve aan vogels wordt ook aandacht besteed aan planten, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders en libellen. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar instanties als SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland), het Nationale Herbarium en de Vlinderstichting. Een belangrijke plaats nemen de educatieve activiteiten in. Hieronder vallen lezingen, excursies, inloopochtenden en jeugdactiviteiten. In juni 1985 werd de oude dorpsbibliotheek aan de Weteringkade omgebouwd tot het Jan Verwey Natuurcentrum. Jan Verwey (1899-1981), de zoon van de dichter Albert Verwey, onderzocht in zijn jonge jaren nauwgezet de Noordwijkse natuur. In zijn testament schonk hij zijn boekenverzameling aan onze vereniging.
Vereniging Voor Natuur- En Vogelbescherming Noordwijk
Zilverschoon 20
2201 SX Noordwijk

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek