Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete criteria op het gebied van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid en energie. MDV heeft criteria ontwikkeld voor pluimvee, varkens, melkvee en vleeskalveren.

Certificering
In het certificeringsprogramma zijn de thema's ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid en energie opgenomen. Voor ieder thema is een maatlat opgesteld met keuzemaatregelen waar een puntenwaardering aan toegekend is. Per thema dient een minimaal aantal punten behaald te worden om voor certificering in aanmerking te komen.

Hieronder een korte toelichting op de thema's:

Ammoniakemissie: stallen dienen voorzien te zijn van een verminderingssysteem dat de uitstoot van ammoniak meer reduceert dan wettelijk verplicht gesteld wordt;
Dierenwelzijn: in de stallen dienen maatregelen te worden getroffen om het welzijn te verbeteren, bij de puntenwaardering voor de maatregelen is uitgegaan van de meerwaarde voor het dier;
Diergezondheid: bij dit thema zijn de maatregelen gebaseerd op drie uitgangspunten: voorkomen dat ziekten het bedrijf binnenkomen, verhinderen dat een ziekte zich binnen het bedrijf verspreidt en het verbeteren van de weerstand van het dier in de stal;
Energie: het betreft hier met name de directe energie en het verbruik gerelateerd aan de stal. De maatregelen dragen bij om CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik.

Sinds 1 januari 2010 is de MDV een onderdeel geworden van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur.

Zoek naar Maatlat Duurzame Veehouderij verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek