PEFC

PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes', in het Nederlands te vertalen als 'Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen'.

Wat is duurzaam bosbeheer?
Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Voor nu én toekomstige generaties. Europese ministers hebben gezamenlijk afgesproken dat duurzaam bosbeheer moet voldoen aan de volgende criteria:

  1. Behoud en passende verbetering van de boshulpbronnen en hun bijdrage aan de wereldwijde koolstof kringloop;
  2. Behoud van gezondheid en vitaliteit van het bos ecosysteem;
  3. Behoud en bevordering van de productieve functies van bossen, zowel hout als niet-hout;
  4. Behoud, bescherming en passende verbetering van de biodiversiteit in bos ecosystemen;
  5. Behoud en passende verbetering van de beschermende functies van het bosbeheer, met name bodem en water;
  6. Behoud van andere sociaal-economische functies en omstandigheden.

Certificering van de hele houtketen
Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt, dit noemen we Chain of Custody, kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

Hoe werkt de certificering?
Onder PEFC zijn er twee typen certificering te onderscheiden:

  • Certificering van het bosbeheer. Dit geeft de garantie dat het bos duurzaam beheerd wordt en dat het geoogste hout duurzaam is geproduceerd.
  • Certificering van alle bedrijven in de keten die het hout (in welke vorm dan ook) na de oogst verwerken tot het bij de consument terecht komt. Dit geeft de garantie dat bijvoorbeeld de kast die je koopt afkomstig is uit duurzaam beheerd bos.

De certificering van het duurzame bosbeheer en de bedrijven die het hout verwerken doet PEFC niet zelf. Deze wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen, die ervaring hebben met het beoordelen van de bedrijfsvoering van boseigenaren en houtverwerkende bedrijven. De certificerende instelling beoordeelt of het beheer van het bos of het management van bedrijven in de keten voldoet aan een bosbeheer- of Chain of Custody-standaard. Een standaard bevat de eisen waaraan het beheer dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. 

Nationale standaard
Wereldwijd heeft PEFC in 35 landen een kantoor. De kantoren zijn de leden van PEFC en zijn verantwoordelijk voor het instellen van een nationale werkgroep met daarin alle relevante organisaties die betrokken zijn bij het nationale bosbeheer. In deze werkgroepen worden vervolgens de nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer opgesteld. PEFC heeft dus niet één algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen zijn ook de standaards voor duurzaam bosbeheer verschillend. De PEFC Council toetst wel of de standaard van een bepaald land aan haar minimum eisen voldoet. Als dit het geval is kan in dit land bos volgens PEFC gecertificeerd worden.

Duurzame inkoop door Nederlandse overheid
Onder het motto 'Duurzaam inkopen, gewoon doen!' streeft het Rijk sinds 2010 naar 100% duurzame inkoop. Ook de gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om 100% duurzaam in te kopen in 2015. De gemeentes willen al 75% bereiken in 2010. 

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan de inkoopcriteria van de overheid. Op deze wijze is bepaald dat de keurmerken FSC  als PEFC (m.u.v hout gecertificeerd door het Malaysian Timber Certification Scheme) door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout. Kijk voor meer informatie over de toetsing op www.tpac.smk.nl.

Kritiek
Hoewel PEFC en FSC door de Nederlandse overheid beiden het stempel duurzaam hebben gekregen, hebben veel natuur- en milieuorganisaties daar kritiek op. De organisaties zien grote verschillen tussen FSC en PEFC. Zo is er bij FSC sprake van één internationale standaard die door de hele keten heen goed gecontroleerd wordt. PEFC kent niet één standaard, maar is een verzameling van nationale keurmerken, waarvan sommige een slechte reputatie hebben als het gaat om het bepalen van de herkomst van het hout. PEFC kent daarnaast veel minder controlemechanismen. Ook zou het sociale aspect bij PEFC minder zwaar tellen dan het economische: waar FSC sterk rekening houdt met de lokale bevolking in de gebieden waar bomen gekapt worden, is dit bij PEFC niet altijd het geval. Critici zijn bang dat er - nu ook PEFC als duurzaam wordt beschouwd - oneerlijke concurrentie tussen beide keurmerken zal onstaan waarvan de bossen uiteindelijk het grote slachtoffer worden.

Zoek naar PEFC verkooppunten en merken.
zoek in de gids:
zoek